จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 มีประเด็นดังนี้

– ผลการประชาพิจารณ์ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 5/2558 กรณี ผศ./รศ.

– ความคืบหน้าสวัสดิการโรงเรียนสาธิต

– มข. ยกเลิกการเปิด-ปิดเทอม แบบอาเซียน

 – เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– กฏหมายที่พนักงานควรทราบ ค่าชดเชย

      หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี

                                                                                                                                                                                                      ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
จดหมายประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

    

 

 

Comments

comments