สภาพนักงาน มข. ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 5/2558

สภาพนักงาน มข. ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณ์ต่อประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

Comments

comments