Previous
Next

ข่าวกิจกรรมสภาพนักงาน

สภาพนักงานทำบุญครบรอบ 4 ปี แห่งวันสถาปนาสภาพนักงานและพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายจังหันพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ สภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี และสภาพนักงานดำเนินการจัดสัม

อ่านเพิ่มเติม »

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
nsurap@kku.ac.th


ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำหรือข้อร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร