ลงทะเบียน อบรมโครงการ Happy Money เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนการเงิน

เพื่อสุขภาพการเงินที่ดีของท่านและเพื่อนร่วมงาน

มาเป็นโค้ชการเงินกันเถอะ!!! 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SET IC Khon Kaen) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Happy Money อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง “Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเนื้อหาในการอบรมจะประกอบด้วย การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน ภาษี เป้าหมายชีวิต และการเตรียมเกษียณ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็น Trainer ในการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจด้านวางแผนทางการเงิน

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS) โดยมีการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการประจำคณะ กรรมการสภาพนักงาน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ บุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่สนใจด้านวางแผนทางการเงิน   เข้าร่วมอบรมโครงการ Happy Money โดยทำการลงทะเบียนได้ที่   https://goo.gl/forms/HSPvICbWKZ5VGd012   ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2560 (ที่นั่งจำกัดเพียง 100 ท่านแรก)

*ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ไฟล์กำหนดการอบรม

 

Comments

comments