1. กรณีสิทธิประกันสังคม

1) เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนหรือเปลี่ยนสถานพยาบาล สิทธิประกันสังคม เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์

1.1) หนังสือรับรองว่าเป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้และเงินงบประมาณ) จากหน่วยงานต้นสังกัด/คณะของพนักงานมหาวิทยาลัย

1.2) กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02 แบบขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (Download)

1.3) กรอกบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมมาเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Download)

1.4) สำเนาบัตรประชาชน ของผู้จะขอเปลี่ยนสถานพยาบาล (ของญาติสายตรง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

1.5) สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ของผู้จะขอเปลี่ยนสถานพยาบาล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

2) ยื่นแบบแสดงความจำนงขอเปลี่ยนสิทธิ พร้อมเอกสาร ตามข้อ 1.1)-1.5) ในวันและเวลาราชการ ที่งานเลขานุการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์) คณะแพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 6 หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 043-363401 หรือ หมายเลขภายใน  63394 (ติดต่อคุณสุภาพร ใสงาม)

3) เมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์อนุมัติแลัว ทางธุรการจะดำเนินการประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดขอนแก่น และสำเนาแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัย

4) เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับเรื่องและอนุมัติแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของญาติสายตรงได้ที่ http://www.nhso.go.th/peoplesearch/

 

           คุณสุภาพร ใสงาม (ปลา) โทร 63394

 


2. กรณีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

1) เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนหรือเปลี่ยนสถานพยาบาล สิทธิบัตรทอง เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์

1.1) หนังสือรับรองว่าเป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้และเงินงบประมาณ) จากหน่วยงานต้นสังกัด/คณะของพนักงานมหาวิทยาลัย

1.2) กรอก แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (บัตรทอง) โรงพยาบาลศรีนครินทร์  และหนังสือมอบอำนาจ  (Download)

1.3) สำเนาบัตรประชาชน (หรือสูติบัตรของบุตร) และทะเบียนบ้านของผู้จะขอเปลี่ยนสถานพยาบาล (ของญาติสายตรง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

1.4) สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ของผู้จะขอเปลี่ยนสถานพยาบาล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

2) ยื่นแบบแสดงความจำนงขอเปลี่ยนสิทธิ พร้อมเอกสาร ตามข้อ 1.1)-1.4) ในวันและเวลาราชการ ที่งานเวชระเบียนและสถิติ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ อาคาร 2 (สว. 2) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขภายใน โทร 66780 หรือ 66781

3) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะเปลี่ยนเป็นสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หลังการยื่นคำร้อง 30 วัน ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของญาติสายตรงได้ที่ http://www.nhso.go.th/peoplesearch/

 

             งานเวชระเบียนและสถิติ อาคาร สว. 2 ชั้น 2 โทร 66780 หรือ 66781

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกบุคลากรที่ไม่ได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ลำบากในการหาที่จอดรถและอาจหลงทางที่คณะแพทยศาสตร์) ทางสภาพนักงานกำลังประสานกับเครือข่ายการเจ้าหน้าที่แต่ละคณะเพื่อทำหน้าที่ One Stop Service (รับเอกสาร ตรวจสอบ และยื่นเรื่องแทน)  ระหว่างนี้บุคลากรสามารถดำเนินการด้วยตนเองตามที่ Review ไปก่อน