สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

image

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสร้างผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการบริหารงาน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง” แก่คณบดีใหม่ ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากสายบริหารที่หน่วยงานต่างๆ ส่งเข้ามามากกว่า 50 คน โดยมีพิธีเปิดที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น          เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  “ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ก้าวนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ Digital University” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:00 -21:00 น. ทั้งนี้จะมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาบรรยายขอบข่ายสาระของหลักสูตรที่ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อต่างๆ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยหวังว่าผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารและการจัดการในระดับอุดมศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริหารระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้วยกันในอนาคตต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment