จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 มีประเด็นดังนี้ – ความคืบหน้าการแก้ไขประกาศ กบม. 5/2558กรณี ผศ./รศ. – แนะนำกรรมาธิการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันแม่แห่งชาติ -กฏหมายที่พนักงานควรทราบ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2553     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ จดหมายประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มีประเด็นดังนี้ – อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562 – ขอแสดงความยินดีกับผู้มีผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น – สภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  – สภาพนักงาน มข. ร่วมงานจิตอาสาและวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 – สภาพนักงานจัดประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 -กฏหมายที่พนักงานควรทราบ เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ จดหมายประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 มีประเด็นดังนี้ – ผลการประชาพิจารณ์ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 5/2558 กรณี ผศ./รศ. – ความคืบหน้าสวัสดิการโรงเรียนสาธิต – มข. ยกเลิกการเปิด-ปิดเทอม แบบอาเซียน  – เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น – กฏหมายที่พนักงานควรทราบ ค่าชดเชย       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี                          …