กำหนดปฏิทินการประชุมสภาพนักงาน พ.ศ. 2560


ครั้งที่                 เดือน                              วันที่                                    วัน


1                      มกราคม                             26                                พฤหัสบดี


2                    กุมภาพันธ์                           22                                     พุธ


3                      มีนาคม                               30                                พฤหัสบดี


4                     เมษายน                               26                                     พุธ


5                   พฤษภาคม                            25                                พฤหัสบดี


6                    มิถุนายน                              28                                       พุธ


7                   กรกฎาคม                             27                                 พฤหัสบดี


8                    สิงหาคม                              23                                        พุธ


9                     กันยายน                             28                                  พฤหัสบดี


10                    ตุลาคม                              25                                         พุธ


11                พฤศจิกายน                           30                                  พฤหัสบดี


12                   ธันวาคม                              27                                          พุธ