สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภาพนักงาน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนสภาพนักงาน รวมจำนวน 30 คน ได้จัดโครงการพัฒนาสภาพนักงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ   National Chung Hsing University  และ National Chin-Yi University of Technology   เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาพนักงาน ในการเข้าใจการบริหารงานอุดมศึกษา และสามารถประยุกต์แนวคิด ในการเสนอแนะมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก การส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

ภาพบรรยากาศที่ National Chung Hsing University 

ภาพบรรยากาศที่ National Chin-Yi University of Technology