แนวปฏิบัติการขอย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลของบุตรที่มีอายุเกิน 20 ปี ของลูกจ้างประจำที่มิได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์

1. แนวปฏิบัติการขอขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนสถานพยาบาลหลักเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ของบุตรที่มีอายุเกิน 20 ปี ของลูกจ้างประจำที่มิได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เอกสารที่ต้องใช้

– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล

– สำเนาบัตรลูกจ้างประจำ หรือสำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของลูกจ้างประจำที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้บุตร

– หนังสือรับรองว่าเป็นบิดามารดา ของบุตรจากหน่วยงานต้นสังกัด

– แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ที่งานเวชระเบียนและสถิติ ณ อาคาร สว. 2 ในวันและเวลาราชการ

          (รายละเอียดแนบท้าย)

2. แนวปฏิบัติการขอขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนสถานพยาบาลหลักเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สิทธิประกันสังคม ของบุตรที่มีอายุเกิน 20 ปี ของลูกจ้างประจำที่มิได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เอกสารที่ต้องใช้

– หนังสือรับรองว่าเป็นบิดามารดา ของบุตรจากหน่วยงานต้นสังกัด

–  (Down load แบบฟอร์ม สปส. 9-02 แบบขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล)

– สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ที่จะขอเปลี่ยนสถานพยาบาล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

   (รายละเอียดแนบท้าย)