รูปภาพ5

สรุปการทำงานของสภาพนักงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

งานที่ดำเนินการและสำเร็จ

 1. ติดตามและเสนอแนะมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีแนวทางจ้างพนักงานราชการต่ออีก 4 ปี โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการไม่น้อยกว่าเดิม
 2. ติดตามและเสนอแนะการเลื่อนเงินเดือน 4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเงินงบประมาณและเงินรายได้
 3. ติดตามและเสนอแนะมหาวิทยาลัยเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนแรกบรรจุที่เหมาะสม (1.4 เท่า)
 4. ติดตามและเสนอแนะให้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
 5. ติดตามและเสนอแนะ ระเบียบว่าด้วย ค่าชดเชย ให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
 6. ติดตามและเสนอแนะการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
 7. ติดตามและเสนอแนะกระบวนการติดตามการคืนเงินยืมทดรองจ่าย (กองคลังมีทีมงานในการให้คำแนะนำในการบรรเทาปัญหา)

 

งานที่มีความคืบหน้าแต่ยังไม่สำเร็จ

 1. ติดตามและเสนอแนะเพื่อเร่งการกำหนดขอตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
 2. ขอความอนุเคราะห์ให้สิทธิบุตรที่อายุเกิน 20 ปี ของลูกจ้างประจำที่มิได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ในการย้ายสิทธิการรักษามาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 3. ศึกษารูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลที่เป็นไปได้และตรงกับความต้องการของบุคลากร

 

งานที่ยังไม่คืบหน้า/ไม่สำเร็จ

 1. ติดตามและเสนอแนะการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี 2558 ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว
 2. ติดตามและเสนอแนะการเลื่อนเงินเดือนรอบเดือนเมษายน 2559 ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่สามารถเลื่อนได้ ให้นำวงเงินและผลงานไปพิจารณาเลื่อนครั้งเดียวในรอบ 1 ตุลาคม 2559)
 3. ติดตามและเสนอแนะปรับปรุงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2558
 4. ขอความอนุเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. พิจารณาการให้สินเชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการจากเงินเดือนและเงินบำนาญ
 5. ติดตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มตามผลงาน (Pay for Performance)
 6. ผลักดันให้ทบทวนบทลงโทษกรณีขอ ผศ. และ รศ. ไม่ทันกำหนด