เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กรุงเทพมหานคร  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิค นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ   พร้อมร่วมแสดงความชื่นชมยินดีการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 6 สาขา  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในสาขามนุษยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี