เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สภาพนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการ Happy Money เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน  ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น