เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สภาพนักงานเข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือในประเด็นบุคลากร เช่นเงินเพิ่มของอาจารย์ปริญญาเอกที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ เงินเพิ่มสำหรับสายสนับสนุนที่มีความสามารถพิเศษ  การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน กองทุนสวัสดิการของผู้ปฏิบัตงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดกลุ่มสายงาน/วิชาชีพของสายสนับสนุน เป็นต้น