สภาพนักงานรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันที่ 20-21 ตุลาคม 2560ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานมีประธานสภาคณาจารย์ สภาพนักงาน จากมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 30 มหาวิทยาลัย