สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม และโรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การจัดโครงการประชุมสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของสภาพนักงาน พร้อมทั้งความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การดำเนินงานของสภาพนักงานเป็นไปตามแนวนโยบายและการบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยก่อนจัดประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน ได้นำคณะผู้บริหารสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบผู้บริหารและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้มีการนำเสนอแนวทางการประสานความร่วมมือการสร้างเครือข่ายของสภาพนักงาน สภาคณาจารย์และพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

จากนั้นสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสภาพนักงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปรีเปรม ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “เรื่อง การบริหารการเงินและงบประมาณ” ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ และนายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล ที่ปรึกษาสภาพนักงาน ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานสภาพนักงาน

สำหรับเนื้อหาการประชุมในครั้งนี้ เป็นการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ SWOT Analysis ของสภาพนักงาน ชุดที่ 2 ( ปี พ.ศ. 2562-2565) และการกำหนดยุทธศาสตร์โครงการต่างๆ เพื่อผลักดันการดำเนินงานสภาพนักงาน ของคณะกรรมาธิการสภาพนักงาน จำนวน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายบริหารและกิจการสังคม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบุคลากรสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น