เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2560  สภาพนักงานจัดโครงการประชุมสัญจรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานประจำปีงบประมาณ 2559-2560  ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย