สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 โดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ณรงค์  ขันตีแก้ว            สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ศาสตราจารย์อลิศรา  เรืองแสง                  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  เทียมเก่า          สาขารับใช้สังคม
4. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ   สาขาสังคมศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี    สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

1. นางทรรศนีย์  อินทร์ล้ำ        คณะเกษตรศาสตร์          ด้านบริการดีเด่น
2. นางสาวจีรภา  สิมะจารึก     สำนักหอสมุด                   ด้านบริหารดีเด่น
3. นางสาวพรนิภา  หาญละคร  คณะพยาบาลศาสตร์     ด้านวิชาชีพดีเด่น
4. นายศุภฤกษ์  ดีเมืองซ้าย    คณะทันตแพทยศาสตร์  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
5. นางสุดใจ  ภูโตนนา             คณะพยาบาลศาสตร์      ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น