สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.กุลวรา ธาริยะ                 คณะทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมหัตถการ)

  2. อ.กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม   คณะแพทยศาสตร์ (สาขาจิตเวชศาสตร์)

  3. อ.ชญาดา สุระวนิชกุล       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  4. อ.กุลฑล วิชาจารย์            คณะแพทยศาสตร์ (สาขากุมารเวชศาสตร์)

  5. อ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์    คณะแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมหัตถการ)

  6. อ.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง             คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาจุลชีววิทยา)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.สุภร กตเวทิน               คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาสรีรวิทยาสัตว์)

  2. ผศ.นิรมล เมืองโสม           คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาสุขศึกษาและกรมส่งเสริมสุขภาพ)

ตำแหน่งศาสตราจารย์

  1. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาส  คณะแพทยศาสตร์ (สาขาจิตเวชศาสตร์)

  2. รศ.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย           คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)