สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.ภานุพงศ์ วันจันทึก     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  2. อ.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์      คณะแพทยศาสตร์ (สาขาชีวเคมี)

  3. อ.วัลภา ถมยา  คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี)

  4. อ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์  คณะเทคนิคการแพทย์ (สาขาเทคนิคการแพทย์)

  5. อ.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์)

  6. อ.ขนัญญา จิระพรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิทยาการระบาด)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.มัลลิกา บุญมี          คณะเทคโนโลยี (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ)