สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  8/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.วายุ กาญจนศร              คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา)

  2. อ.กฤษกร จริงจิตร            คณะแพทยศาสตร์ (สาขาศัลยศาสตร์)

  3. อ.ชัชวาล ศรีทอง              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาภาษาสเปน)

  4. อ.กษม อมันตกุล               คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)

  5. อ.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ (สาขาการบริหารการศึกษา)

  6. อ.นันทวัน ฤทธิ์เดช           คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาจุลชีววิทยา)

  7. อ.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน   คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาสัตวศาสตร์)

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.เนตรนภิศ ตันเต็มทรัพย์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

  2. ผศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์      คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี)

  3. ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์          คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

  4. ผศ.กอรป ศรีนาวิน                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์

  1. รศ.เศกสรรค์ ยงวณิชย์    คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมภูมิศาสตร์)