สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.คำรณ สุนัติ              คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

  2. อ.วีระยุทธ สุภิวงศ์       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาพันธุศาสตร์)

  3. อ.พฤกษา หล้าวงษา   คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์)

  4. อ.นิศาชล แจ้งพรมมา คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาชีวเคมี)

  5. อ.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร คณะวิทยาลัยนานาติ (สาขานิติศาสตร์) โดยวิธีเทียบตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

  1. นายแพทย์ภาธร ภิรมย์ไชย               คณะแพทยศาสตร์ (สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา)

  2. แพทย์หญิงอรพิน อนุตรพงษ์พันธ์    คณะแพทยศาสตร์ (สาขาจักษุวิทยา)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.อาคม แก้วระวัง           คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)