สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.พัชรา เผือกเทศ       คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สาขาจุลชีววิทยา)

  2. อ.นฤมล ช่างศรี          คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาคณิตศาสตรศึกษา)

  3. อ.ปิโยรส หงษาชาติ    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาจุลชีวเคมี)

  4. อ.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาพืชไร่)

  5. อ.เขม เคนโคก           คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาศิลปศึกษา)

  6. อ.ชวกิจ ภูมิบุญชู       คณะแพทยศาสตร์ (สาขาจักษุวิทยา)

  7. อ.สุภาวดี แย้มศรี        คณะแพทยศาสตร์ (สาขาเทคนิคการแพทย์)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.พลัง สุริหาร             คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาการปรับปรุงพืช)

  2. ผศ.รจนา บุระคำ           คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)

  3. ผศ.สุธาสินี สีนะวัฒน์     คณะแพทยศาสตร์ (สาขาจักษุวิทยา)

  4. ผศ.สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิสัญญีวิทยา)

ตำแหน่งศาสตราจารย์

  1. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์)

  2. รศ.เบญจมาศ พระธานี         คณะแพทยศาสตร์ (สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา)