เพื่อสุขภาพการเงินที่ดีของท่านและเพื่อนร่วมงาน

มาเป็นโค้ชการเงินกันเถอะ!!! 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SET IC Khon Kaen) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Happy Money อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง “Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเนื้อหาในการอบรมจะประกอบด้วย การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน ภาษี เป้าหมายชีวิต และการเตรียมเกษียณ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็น Trainer ในการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจด้านวางแผนทางการเงิน

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS) โดยมีการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการประจำคณะ กรรมการสภาพนักงาน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ บุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่สนใจด้านวางแผนทางการเงิน   เข้าร่วมอบรมโครงการ Happy Money โดยทำการลงทะเบียนได้ที่   https://goo.gl/forms/HSPvICbWKZ5VGd012   ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2560 (ที่นั่งจำกัดเพียง 100 ท่านแรก)

*ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ไฟล์กำหนดการอบรม