ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2820/2561) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินสำหรับการศึกษาของบุตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ 7,000 บาทต่อบุตรหนึ่งคน โดยมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานฝ่ายละ 3,500 บาท ต่อบุตรหนึ่งคนต่อปีการศึกษา ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นั้น ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร จำนวน 1,125 ราย จึงประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา 2561 ตามบัญชีแนบท้าย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2978/2561) เรื่อง รายชื่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา 2561