สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาสภาพนักงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ   National Chung Hsing University  และ National Chin-Yi University of Technology   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สภาพนักงานจึงจัดทำรายงานผลโครงการพัฒนาสภาพนักงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ได้แก่ ลักษณะโดยรวมของ National Chung Hsing University และ National Chin-Yi University of Technology ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

1. ด้านการประเมินผลงาน

2. ด้านการเรียน การสอนและการวิจัย

3. ด้านสิทธิและสวัสดิการ

4. ด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง ทั้งการบริหารงานบุคคล การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาพนักงาน ในการเข้าใจการบริหารงานอุดมศึกษา และสามารถประยุกต์แนวคิด ในการเสนอแนะมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก การส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงก์เนื้อหา รายงานผลโครงการพัฒนาสภาพนักงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)