Download รายงานประจำปี  2561 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คำนำ

            สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดแรกในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสายวิชาการ 15 คน และสายสนับสนุน 15 คน ได้ผ่านการเลือกตั้งจากบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่  18 มกราคม 2559 และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2562
          คณะกรรมการสภาพนักงานประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีจิตอาสา แบ่งเวลาจากงานประจำและเวลาส่วนตัวเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลายให้เป็นข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของมหาวิทยาลัย และช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสมและยั่งยืน  ถึงแม้วิธีการการทำงานและแนวคิดของกรรมการสภาพนักงานจะมีความหลากหลายและความแตกต่าง แต่เราทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรทำงานให้กับองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุพันธกิจของสภาพนักงาน คือ “เป็นคลังปัญญาและที่พึ่งของบุคลากร”
          ระหว่างปีงบประมาณ 2561 หรือตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 สภาพนักงานได้ดำเนินการทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุ 4  ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติงานสภาพนักงาน 3 ปี (2559-2562)  ซึ่งรายละเอียดของผลการทำงานของสภาพนักงาน ได้ถูกรวบรวมในรายงานประจำปี 2561 จึงหวังว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการทำความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสภาพนักงานและทราบการดำเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณคณะผู้จัดทำรายงานประจำปีทุกท่าน ที่ช่วยดำเนินการให้รายงานประจำปีฉบับนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มด้วยดี  และสุดท้ายขอขอบคุณกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสภาพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันทำงานให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่ได้อย่างดีและมีผลงานเป็นรูปธรรม และหวังว่าสภาพนักงานจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าเดิมยิ่งๆ ขึ้นไป ในปีงบประมาณต่อๆ ไป โดยเฉพาะการขับเคลื่อนและผลักดันกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สำเร็จและเป็นต้นแบบที่ดี
                                                                                                                                                                                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์
                                                                                                                                                                                                                                             ประธานสภาพนักงาน