สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา รายวิชา 000 231 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ณ ห้อง GL315 อาคารพจน์สารสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

image

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา รายวิชา 000 231 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร. พนิษฐา พานิชาชีวะกุล คณาจารย์ในรายวิชา นักศึกษาจำนวน 190 คน  . ณ ห้อง GL315 อาคารพจน์สารสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

พิธีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รายวิชา 000 231 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ความหมาย วัตถุประสงค์ขั้นตอนของสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ การนำสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิต ทั้งชีวิตประจำวัน การเรียนและการงาน ลักษณะขั้นตอนของฌาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสนา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คำว่าปัจฉิม แปลว่าสุดท้าย ในที่นี้หมายถึงการเรียนครั้งสุดท้ายในรายวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติผ่านมาทั้งสิ้น 15 สัปดาห์  เชื่อมั่นว่าการเรียนวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต จะทำให้นักศึกษาจะบรรลุผลการเรียนทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมไปถึงมีการมีความพร้อมทางจิตใจ ตั้งใจเรียนทุกรายวิชา รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมประเทศชาติ ส่งผลให้เกิดสันติสุขของโลกต่อไป

“การฝึกปฏิบัติสมาธิ มีความสำคัญต่อชีวิต ไม่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังนำไปปรับใช้พัฒนาความสามารถและความเป็นเลิศในอนาคต ส่งผลดีต่อตนเองและประเทศชาติอย่างยิ่ง” รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย กล่าว

นางสาวศรมน ชัยชาญ นักศึกษาชั้น ปี1 คณะแพทยศาสตร์ เผยว่า ตนเองมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาด้านร่างกาย จึงตัดสินใจเรียนวิชาดังกล่าว หลังจากเรียนพบว่า จิตใจสงบมาก ยิ่งขึ้น สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ จิตใจจดจ่อกับการอ่านหนังสือ และ การเรียนในห้องเรียน ทำให้ไม่พลาดเนื้อหา หรือ ข้อมูลที่สำคัญ

“การฝึกสมาธิคือการฝึกให้อยู่กับตัวเอง นำไปสู่ “การมีสติ” ซึ่งสำคัญมากเพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาและได้เป็นแพทย์แล้ว เราต้อง มีสติ ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้การฝึกสมาธิยังทำให้เราไม่โทษสิ่งที่อยู่รอบตัว แต่ทำให้เราพิจารณาจิตใจของตนเอง เรียนรู้ที่จะปรับจิตใจให้สงบ เป็นสุขยังมากขึ้น ส่งผลดีต่อการทำงานของร่างกายและการใช้ชีวิตในสังคม”นางสาวศรมน กล่าว

ทั้งนี้ รายวิชา 000 231 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต เป็นรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 3 หน่วยกิต แบ่งเป็นทฤษฎี 2 หน่วยกิต ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต หลักสูตรของพระธรรม มงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล ด้วยความร่วมของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กับ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติการเปิดรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2558  ภาคการศึกษาปลาย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ถึง เวลา 20.00 น.

ข่าว/ ภาพ รวิพร สายแสนทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment