วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ประธานสภาพนักงาน (ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์) และรองประธานคนที่ 1  (นายเสกสิทธิ์ สังคีรี ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยบรรยายให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ