ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 (ครั้งที่ 512) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ทั้งนี้ เมื่อมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 ที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น กกพ. จะสรรหาคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไว้มาร่วมคณะกรรมการ โดยจะทำการคัดเลือกเป็นรายโครงการต่อไป