เรียน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

     เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ด้วยเหตุลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงานตามข้อบังคับฉบับเดิม หากประสงค์จะสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ตามข้อบังคับฉบับใหม่ ให้ยื่นใบสมัครได้อีกครั้งภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ คือภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และบุคลากรท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน หากประสงค์จะสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โทร 48699, 48700

เปิดอ่าน บังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560