ประกาศสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่  2/2561

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน

———————————————–

          เพื่อให้การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ 17 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน  พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพนักงาน จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน ตามที่ปรากฏและแสดงในลิงค์ดังต่อไปนี้ http://web.kku.ac.th/presidential-search/?p=186

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน  เวียนวิวัฒน์)

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น