ด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 1 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2465/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 1/2561)