คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

image

 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.คณิต คันชูหอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์คนใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment