คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดสนามเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 นี้

image

         ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 ประกาศให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา จํานวน 3 คน และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจํา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1388/2559  โดยมีผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล  เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์  และมีนายอุดร พุทธิมา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์  เปิดให้ลงคะแนนเสียงในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  และการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำเปิดให้ลงคะแนนเสียงในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นี้
        ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ เผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา ถูกจัดตั้งมาเพื่อทำการเลือกตั้งคัดสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังมหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  โดยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต้องมีสภามหาวิทยาลัยที่เป็นคณาจารย์ประจำตามสัดส่วนที่ระบุไว้จำนวน 3 ท่าน  จากผู้สมัครทั้งหมด 6 ท่าน  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีตำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี  ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกจะต้องเป็นคณาจารย์ประจำที่ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีสิทธิ์เลือกกากบาทได้ 3 หมายเลข
        “สิ่งที่กังวลคือสัดส่วนการเลือกตั้งของคณาจารย์ ซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียน คาดว่าในอนาคตอาจต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์มาใช้สิทธิ์  ผลอย่างไม่เป็นทางการจะสามารถประกาศได้วันที่ 13 พฤษภาคม หลังปิดหีบในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม  หากไม่มีการร้องเรียน จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งทั้ง 3 รายชื่อ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 59  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ดูแลสิทธิ์ของคณาจารย์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านมาใช้สิทธิ์เลือกคนดี คนเก่งไปดำเนินหน้าที่ในสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น” ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ กล่าว
         นายอุดร พุทธิมา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ  เผยว่า สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีตำแหน่งวิชาการไม่น้อยกว่าชำนาญการพิเศษและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า5ปี โดยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต้องมีสภามหาวิทยาลัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำตามสัดส่วนที่ระบุไว้จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนผู้สมัคร 4 ท่าน และขณะนี้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 5,915 คน โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งต้องทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  โดยหลังการเลือกตั้งวันที่ 13 พฤษภาคม จะสามารถประกาศรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเช้าวันที่ 14 พฤษภาคม หากไม่มีการร้องเรียน จะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการวันที่ 18 พฤษภาคม และรายงานผลให้ท่านอธิการบดีทราบเพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป
        “เชื่อมั่นว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ท่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง คนที่เราเลือกไปแม้จะเป็นเสียงที่น้อยนิดแต่เชื่อว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้สายสนับสนุนทุกคนได้อย่างดี รักษาสิทธิ์ของท่าน เลือกคนดี คนเก่งไปทำงานในสภามหาวิทยาลัย พัฒนามหาวิทยาลัยของเราต่อไป” นายอุดร กล่าว

        กรณีคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ  มีความประสงค์จะเลือกตั้งล่วงหน้าต้องแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่ประธานหน่วยเลือกตั้งที่ตนสังกัด ภายในวันที่  4 พ.ค. 59 และสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 10 พ.ค. 59 ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนสังกัด ซึ่งหากแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์ฯล่วงหน้าแล้วไม่มาใช้สิทธิ์จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในวันที่เลือกตั้งจริงได้
คณาจารย์ประจำสามารถลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนสังกัดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำสามารถลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนสังกัดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ที่https://www.kku.ac.th/Election/

รายละเอียดหน่วยเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง
         การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา มีหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) รวม 3 หน่วยเลือกตั้ง ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์ รวมกว่า 27 หน่วยเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะต้องเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันบรรจุจนถึงวันเลือกตั้ง คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  ทั้งนี้สามารถเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (เลือกได้ 3 หมายเลข) ตามหมายเลขและรายชื่อต่อไปนี้

หมายเลข 1  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น คณะแพทยศาสตร์
หมายเลข 2  รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเลข 3  รองศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร คณะเภสัชศาสตร์
หมายเลข 4 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร์
หมายเลข 5 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  ฟู่เจริญ  คณะเทคนิคการแพทย์
หมายเลข 6 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์ คณะศึกษาศาสตร์
           การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจํา มีหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย  คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) รวม 3 หน่วยเลือกตั้ง ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักบริการวิชาการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักหอสมุด รวมกว่า 37 หน่วยเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว) ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันบรรจุจนถึงวันเลือกตั้ง คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ทั้งนี้สามารถเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจํา (เลือกได้ 1 หมายเลข) ตามหมายเลขและรายชื่อต่อไปนี้

หมายเลข 1 นายพิทยา ภาภิรมย์  คณะสัตวแพทยศาสตร์
หมายเลข 2 นายเนาวรัตน์ สังคมกำแหง  คณะแพทยศาสตร์
หมายเลข 3 นายเสกสิทธิ์  สังคีรี คณะเทคนิคการแพทย์
หมายเลข 4 นางกาญจนศรี  สิงห์ภู่  คณะแพทยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment