บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ สาขาสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี         สาขามนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า          สาขารับใช้สังคม
ทั้งนี้ คณะกรรมการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายได้กาหนดที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ   วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-16:00 น.
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี           วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560     เวลา 09:00-12:00 น.
3. รองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า            วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น.