สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.อภิพร ถิ่นคำรพ  คณะแพทยศาสตร์ (สาขาปรสิตวิทยา)

  2. อ.ศุภชัย สมเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาขาวัสดุศาสตร์)

  3. อ.วราภรณ์ สาแก้ว   คณะแพทยศาสตร์ (สาขากายวิภาคศาสตร์)

  4. อ.อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์  คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิสัญญีวิทยา)

  5. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขาสังคมวิทยา)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.อังคณา ตุงคะสมิต   คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาสังคมศึกษา)

  2. ผศ.ไพโรจน์ มูลตระกูล คณะวิทยาศาสตร์  (สาขาฟิสิกส์)

  3. ผศ.สุภัสร์ สุบงกช คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชศาสตร์)