สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่ 3  มกราคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.สุรพล เนสุสินธุ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์(สาขาดุริยางคศิลป์)

  2. อ.พงษ์พิทยา สัพโส  คณะศิลปกรรมศาสตร์(สาขาดุริยางคศิลป์)

  3. อ.วิชัย เส้นทอง    คณะแพทยศาสตร์ (สาขาอายุรศาสตร์)

  4. อ.รัศมี เหล็กคง  คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)

  5. อ.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขามานุษยวิทยา)

  6. อ.แพรว โคตรุฉิน     คณะแพทยศาสตร์ (สาขาอายุรศาสตร์)

  7. อ.สุภาพร อรรถโกมล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(สาขาประยุกต์ศิลป์)

  8. อ.วิภามี ทูคำมี  คณะแพทยศาสตร์ (สาขาสรีรวิทยา)

  9. อ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์  คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิสัญญีวิทยา)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.จริยา อำคา เวลบาท   คณะแพทยศาสตร์ (สาขากายวิภาคศาสตร์)

  2. ผศ.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์   คณะวิทยาศาสตร์  (สาขาสถิติ)

  3. อ.พงศธร พหลภาคย์   คณะแพทยศาสตร์ (สาขาจิตเวชศาสตร์)

ตำแหน่งศาสตราจารย์

  1. รศ.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์   คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาพฤกษศาสตร์)

  2. รศ.ยุภา หาญบุญทรง   คณะเกษตรศาสตร์ (สาขากีฏวิทยา)