ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเสวนา “กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และร่วมเป็นเกียรติในการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยสภาพนักงาน ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร

>>ลงทะเบียนและร่วมแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น

(ร่าง) กำหนดการ

13.00-13.15 น.     ลงทะเบียน
13.15-13.20 น.     กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยประธานสภาพนักงาน
13.20-13.25 น.     กล่าวเปิดงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13.25- 13.45 น.     พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
13.45 -15.00 น.    เสวนาเรื่อง “กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
                                 วิทยากร: รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ผศ.ลิขิต อมาตยคง)
                                 ประธานสภาพนักงาน  (ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์)
                                 รอง ผอ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า)
15.00-15.30 น.     ช่วงตอบคำถามและรับฟังความคิดเห็นประเด็นกองทุนสวัสดิการ
15.30- 16.00 น.    ช่วงตอบคำถามโดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลในประเด็นต่างๆ
16.00 น.                  ปิดงานเสวนา

 

ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ณรงค์  ขันตีแก้ว            สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ศาสตราจารย์อลิศรา  เรืองแสง                  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  เทียมเก่า          สาขารับใช้สังคม
4. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ   สาขาสังคมศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี    สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

1. นางทรรศนีย์  อินทร์ล้ำ        คณะเกษตรศาสตร์          ด้านบริการดีเด่น
2. นางสาวจีรภา  สิมะจารึก     สำนักหอสมุด                   ด้านบริหารดีเด่น
3. นางสาวพรนิภา  หาญละคร  คณะพยาบาลศาสตร์     ด้านวิชาชีพดีเด่น
4. นายศุภฤกษ์  ดีเมืองซ้าย    คณะทันตแพทยศาสตร์  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
5. นางสุดใจ  ภูโตนนา             คณะพยาบาลศาสตร์      ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น