สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอผลงานเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562

– ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561

– คู่มือการจัดทำเอกสารผู้เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นฯ 2562

– หนังสือขอให้เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นฯ (ปธ.)

ลำดับ

แบบเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  พ.ศ. 2562

1

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3

สาขาสังคมศาสตร์ 

4

สาขามนุษยศาสตร์

5

สาขาศิลปกรรมศาสตร์

6

สาขารับใช้สังคม


สิ่งที่ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. มีด์ังนี้

      1. เอกสาร ข้อ 3 และข้อ 4 เป็น จำนวน 3 ชุด (A4) แต่ละชุดประกอบด้วยใบนำส่งเอกสารและแบบเสนอชื่อที่มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนพร้อมกับหลักฐานแนบ (ไม่ต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีในข้อ 4.1 ถึง 4.6) และให้จัดทำเลขดัชนีสาหรับคั่นลำดับหลักฐานแนบด้วย เช่น 4.1.15.1.17.1.1เป็นต้น

      2. แผ่น DVD จำนวน 2แผ่นแต่ละแผ่นมีข้อมูลไฟล์ PDF ของเอกสารในข้อ 25 และ 6 ทั้งหมด ดังนี้

– ไฟล์ PDF ใบนำส่งและแบบเสนอชื่อฯ  ไม่ต้องมีลายมือชื่อ

– ไฟล์  PDF หล์ักฐานแนบและข้อมูลเพ์ิ่มเติมถ้ามี 

 

โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถส่งเอกสารผลงานมายังสภาพนักงาน  ภายในวันพุธที่ 20  มีนาคม 2562 เพื่อให้สภาพนักงานกลั่นกรองคัดเลือกและเสนอชื่อต่อ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาพนักงาน (นางแสงแข  ธนสิทธ์) โทร 043202840 มือถือ 0896183655 โทรภายใน 42125 และ 42352 E-mail : sanjia@kku.ac.th